Skip to content

Silesia region

2019, Poland, Katowice • Photo No. 1376
2017, Poland, Katowice, Nikiszowiec • Photo No. 1375
2017, Poland, Katowice, Nikiszowiec • Photo No. 1374
jan swierkot photography
2020, Poland, Silesia, Zabrze • Coal Mining Museum, Guido Mine • Photo No. 1198
jan swierkot photography
2020, Poland, Silesia, Zabrze • Coal Mining Museum, Queen Luiza Adit • Photo No. 1177
jan swierkot photography
2002, Poland, Radzionkow, Museum of bread • Photo No. 0997
2017, Poland, Katowice • Photo No. 0288
2017, Poland, Silesia, Laziska • Photo No. 0250
2016, Poland, Silesia, St. Anne Mountain • Photo No. 0213
2019, Poland, Katowice, NOSPR building • Photo No. 0206
2009, Poland, Silesia, Plawniowice palace • Photo No. 0150